Ouderbijdrage

De bedragen die gemoeid zijn met de aanschaf of huur van leermiddelen worden door de overheid gefinancierd (art. 6e WVO). Het gaat hierbij om boeken, de bijbehorende cd’s en dvd’s,examenbundels, eigen lesmateriaal van de school, toegangskosten van digitaal lesmateriaal. Ondersteunende materialen zoals ict voorzieningen, laptops, atlassen, woordenboeken en ook zaken als rekenmachines, sportkleding, gereedschappen, schriften/multomappen en dergelijke vallen niet onder deze regeling en dienen door de ouders/ verzorgers zelf te worden aangeschaft. Voor de praktijkvakken is per leerjaar/ opleiding aangegeven over welke spullen een leerling dient te beschikken.

Om ons onderwijs en het schoolleven zo boeiend mogelijk te maken, organiseren wij activiteiten als excursies, projecten, werkweken, enz. Om de kosten die hiermee gemoeid zijn te dekken, vragen wij ouders/verzorgers een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig te betalen
(art. 24a WVO). Dit geldt ook voor enkele extra voorzieningen die de school biedt, zoals kluishuur en aanvullende verzekering. Een specificatie van de betreffende activiteiten en voorzieningen is met de bijbehorende bedragen opgenomenin een overzicht dat gepubliceerd wordt op het ouderportaal. De geleding ouders in de medezeggenschapsraad heeft vooraf ingestemd met de bestemming en de hoogte van de gevraagde bijdragen (art. 14 2e lid c WMS).