Medezeggenschap

Medezeggen schap

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, leerlingen en medewerkers invloed uitoefenen op ons beleid. De MR kan meepraten over alle zaken met betrekking tot de school. Belangrijke besluiten van het schoolbestuur dienen eerst voorgelegd te worden aan de MR. Zij kunnen ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. De rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR van Loket is via mail bereikbaar: medezeggenschapsraad@loketzwijndrecht.nl

Ouderresponsgroep
De ouderresponsgroep biedt ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen de mogelijkheid om mee te denken en werken aan de koers van onze school. Zij fungeren als klankbord voor algemene vragen en opmerkingen van ouders over het welzijn van de leerlingen en zijn als het ware een extra paar ogen en oren voor de schoolleiding.

In de vergaderingen van de ouderresponsgroep worden allerlei schoolse zaken besproken, uiteenlopend van de onderwijsvisie tot het imago van de school.

Wij zoeken elk jaar nieuwe leden voor de ouderresponsgroep, omdat ouders afscheid nemen. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via info@loketzwijndrecht.nl.

Leerlingenraad
De leerlingenraad biedt de leerlingen de mogelijkheid om een woordje mee te spreken binnen onze school. In de raad zitten leerlingen uit alle leerjaren van onze school, onder begeleiding van een medewerker van Loket. De leerlingenraad vergadert een keer per maand onder schooltijd. Aandachtspunten die uit deze overleggen naar voren komen, worden besproken met de schoolleiding. De leerlingenraad kan ook betrokken worden in beslissingen over leerlingenzaken.

Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van onze leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.