Medezeggenschap

Medezeggen schap

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, leerlingen en medewerkers invloed uitoefenen op ons beleid. De MR kan meepraten over alle zaken met betrekking tot de school. Belangrijke besluiten van het schoolbestuur dienen eerst voorgelegd te worden aan de MR. Zij kunnen ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. De rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR van Loket is via mail bereikbaar: medezeggenschapsraad@loketzwijndrecht.nl

Ouderresponsgroep en leerlingenraad