Veelgestelde vragen

We proberen om de klassen niet groter dan 24 leerlingen te laten zijn. Voor leerlingen met een lwoo-indicatie die behoefte hebben aan een kleinere klas is het streven om met maximaal 16 leerlingen in een klas te zitten.

Hier vind u meer informatie over het aanmelden.

U kunt het aanmeldformulier op de website vinden. U vult het formulier in en stuurt het samen met de OSO code en het advies dat u van de basisschool heeft ontvangen op naar Loket of u geeft het formulier af op school.

Ja wij werken met laptops. Alle informatie hierover krijgt u bij aanname op Loket.

U krijgt medio mei een brief of uw kind wordt aangenomen op Loket. Normaal gesproken hebben we een kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen en een kennismakingsavond voor de ouders. Hoe dat dit schooljaar verloopt is afhankelijk van alle maatregelen. Natuurlijk krijgt iedere leerling tijdig alle informatie die hij/zij nodig heeft om volgend schooljaar te kunnen beginnen. Denk bijvoorbeeld aan boeken bestellen, schoolspulletjes, laptop e.d.

Leerlingen met een lwoo-indicatie krijgen extra ondersteuning op het gebied waar zij dit nodig hebben. Dit kan op sociaal-emotioneel gebied zijn, waarbij zij in een kleine klas met circa 16 leerlingen worden geplaatst.

Indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft op didactisch gebied, wordt er een extra uur taal in jaar 1 en/of een extra uur rekenen in jaar 2 aangeboden, afhankelijk van de vorderingen.

Ja, leerlingen hebben de mogelijkheid om zelfstandig hun huiswerk te maken in de VIP-room.
Dit kan ook onder begeleiding, dit wordt uiteraard eerst besproken met de ouders, coach en zorgcoördinator.

Leerlingen hebben een eigen coach, die is het eerste aanspreekpunt.
Ook is het mogelijk dat leerlingen individuele begeleiding krijgen, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld op het gebied van plannen & organiseren of op sociaal-emotioneel gebied. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, kunnen leerlingen bijvoorbeeld in gesprek met een medewerkster van Schoolmaatschappelijk Werk.
Tevens biedt Loket verschillende trainingen aan, zoals Rots en Water (klassikaal en individueel), faalangstreductie-training en trainingen sociale vaardigheden.

Voor leerlingen met dyslexie gebruiken we de software van Textaid, zodat teksten aan hen voorgelezen worden via de laptop.

Bij toetsen en examens zijn er aanpassingen voor deze leerlingen, extra tijd en gebruik van rekenkaarten bijvoorbeeld.

Ja, dat kan. Als blijkt dat een ander niveau beter passend is, kan worden overgestapt. Loket initieert dit, na intern onderzoek en overleg met ouders en leerling.

Er is huiswerk in de onderbouw. Streven is wel om het “maakwerk” zo veel mogelijk op school te doen. Leerwerk, bijvoorbeeld een SO of repetitie, dient thuis te worden voorbereid. Als je goed oplet in de les, dan heb je direct ook minder huiswerk.

Er is 1 toetsweek aan het einde van het schooljaar.

De coach is altijd het eerste aanspreekpunt. De coach voert gesprekken met de leerling over het pestgedrag en zoekt in samenspraak met de leerlingcoördinator naar een passende oplossing. Tevens hebben we op Loket een anti-pestcoördinator die gespecialiseerd is in het oplossen van pesterijen e.d.

Er is nauw contact tussen de coach en de ouders/verzorgers. Daarnaast is er minimaal twee keer per jaar een ouderavond waarbij ouders op Loket worden uitgenodigd om de voortgang van hun kind te bespreken.

Je mag een telefoon meenemen mits deze niet in de klas zicht- en/of hoorbaar is. Alleen op aangeven van een docent mag een telefoon gebruikt worden in de les. Het meebrengen van een telefoon is uiteraard wel op eigen risico.

Walburg (OZHW) is openbaar onderwijs en Develstein is christelijk onderwijs, beide bieden wij aan op Loket. Op Loket zitten onze brugklasleerlingen in klassen ingedeeld op onderwijsbehoefte, dat wil zeggen dat je geplaatst wordt in een klas die op dat moment het best bij je past. Kies je bij aanmelding voor Develstein, dan krijg je 1 uur Levensbeschouwing in de week.

Op het vak Levensbeschouwing na is er in de 1e en 2e klassen geen verschil tussen Walburg en Develstein.

In de eerste en tweede klas kunnen leerlingen kiezen voor twee uur extra sportlessen. Op diverse locaties worden verschillende sporten beoefend, denk hierbij aan tennis, fitness, squash, spinning, skiën, klimmen e.d. In klas twee wordt er afgesloten met een sportklaskamp. Je hoeft zelf niet heel erg sportief te zijn, maar je moet vooral geïnteresseerd zijn in sporten. Omdat dit een extra pakket is, zijn er wel kosten aan verbonden.

Ja, dit kan in de tussenuren en na schooltijd in de VIP-room. Hier is een onderwijsassistent aanwezig om de leerlingen te helpen wanneer nodig.

Dit is per leerjaar en profiel verschillend. In de onderbouw heb je gemiddeld 34 lesuren op je rooster staan. Ieder lesuur duurt bij ons 45 minuten.